Plačevanje prispevkov

Na ZPIZ sem poslal dopis, če lahko pojasnejo sistem plačevanja prispevkov za pomorščake, saj se mi je zdelo, da je na tem področju še kup nejasnosti. Več pa spodaj:

Vprašanje:

Prosim če mi lahko posredujete čim več informacij v zvezi z tem, kako morajo biti zavarovani

pomorščaki, kateri plujejo na ladji z tujo zastavo, pri podjetju ki ni član evropske unije.

Ali so ti pomorščaki zavezani do plačevanja kakšnih prispevkov?

Odgovor:

V zvezi z vašim vprašanjem vam pojasnjujemo, da se lahko po veljavnem Zakonu o

pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 –

ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C,

90/15 – ZIUPTD in 102/15) v skladu z drugim odstavkom 25. člena prostovoljno zavarujejo

državljani Republike Slovenije, ki so v delovnem razmerju v tujini, če so bili neposredno

pred odhodom v tujino zavarovani na ozemlju Republike Slovenije ali so imeli pred odhodom

v tujino stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije in niso za ta čas obvezno

zavarovani pri tujem nosilcu zavarovanja ali so obvezno zavarovani, pa teh pravic ne morejo

uživati zunaj te države.

Gre za prostovoljno vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Glede na

naravo takšne zaposlitve ni predpisano obvezno zavarovanje, saj obveznosti ni mogoče

nadzorovati, ker gre za sklepanje pogodb o zaposlitvi v tujini. Tako je zavarovanje izključno

prostovoljno, vanj pa se pod zgoraj navedenimi pogoji lahko vključijo le državljani

Republike Slovenije. Po izkušnjah je na ta način zavarovanih več pomorščakov, ki plujejo na

tujih ladjah pod zastavo države zunaj EU.

Zavarovanec sam je zavezanec za vložitev prijave v zavarovanje. Vloži jo pri Zavodu za

zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) na obrazcu M-1, podrobnejša navodila so na voljo

na spletni strani ZZZS, na kateri je tudi interaktivni obrazec, ki ga je mogoče izpolniti in

natisniti. Trenutno še ni mogoče vložiti elektronske prijave s kvalificiranim digitalnim

potrdilom.

Obrazec se vloži osebno ali se pošlje po pošti na katero koli območno enoto oziroma

izpostavo ZZZS. Kot dokazilo je treba priložiti pogodbo o zaposlitvi (ob osebni vložitvi

prijave se predloži na vpogled, če se prijava pošilja po pošti, pa je lahko priložena kopija

pogodbe). V obrazec M-1 se vpiše šifro zavarovalne podlage 003. Datum začetka

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 16. 3. 2016

zavarovanja je dan, ko je prijava vložena, lahko tudi največ 30 dni pred datumom vložitve

prijave (v skladu s 76. členom Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz

pokojninskega in invalidskega zavarovanja – ZMEPIZ-1).

Zavarovanec sam kot fizična oseba je po 152. in 153. členu ZPIZ-2 zavezanec za plačilo

prispevka zavarovanca (15,5 odstotka) in prispevka delodajalca (8,85 odstotka). Prispevke

plačuje za ves čas, ko je prijavljen v zavarovanje. Rok za plačilo prispevkov je 15. dan v

mesecu za pretekli mesec. Če prispevkov ne želi več plačevati, mora vložiti odjavo iz

zavarovanja z obrazcem M-2.

Prispevke plačuje v skladu s 149. in 410. členom ZPIZ-2 od zavarovalne osnove, ki si jo

izbere sam, vendar najmanj v višini 60 odstotkov zadnje znane letne povprečne plače

zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ob upoštevanju nižje določitve najnižjih osnov v

prehodnem obdobju. V letu 2016 kot najnižja predpisana osnova velja 56 odstotkov

povprečne plače, kar za februar 2016 znaša 871,30 evrov. Za februar 2016 prispevki za te

zavarovance znašajo najmanj 212,16 evrov.

Več o določitvi osnove za prispevke prostovoljno zavarovanih oseb je opisanega v gradivu na

spletni strani Finančne uprave RS.

Zneski najnižjih zavarovalnih osnov so objavljeni na spletni strani Fursa pod rubriko

»Prostovoljni zavarovanci PZ«.

Originalni odgovor, pa si lahko pogledate tukaj: Odgovor (Novak)